1679

ידיעות חיפה ˆ 13.5.2022 47 054-3337301 לפרסום מודעה בלוח ידיעות חיפה 12:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח 0 11:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד' המקצוענים חוקי תכנון ובניה טלי טרייבנד ד י ן מ ש ר ד ע ו ר כ י רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net י. חיפה 31 מודעה ידיעות אחרונות,כלכליסט, ידיעות חיפה. 1.5" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף שם המבקש: : אפרת חביבה אבישר 48/2751 : מספר תיק בנין 48/2751/08 : למתן היתר בניה: תוספת בניה מס' בקשה הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: מהות הבקשה: תוספת בניה מוצעת 170 חלקה: 11572 גוש: 9 כתובת: שב' תרי"ג .תוספת קומה 3 . בליטת מדרגות מקו בנין צידי. 2 . עודף שטח. 1 מדרגות עליה לקומה א'. מהות ההקלה: + בקומה א' ועליית גג . כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של 164 , 163 , 171 , 169 חלקות: 11572 : מעל המותר. גובלות: גוש על עורך הבקשה לצרף ספחי דואר רשום http://haifa.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx: הועדה בכתובת ) המאשר מסירה. כל RR (ולא RA אישור מסירה מופיע כך: עם חותמת + בדבר הפרסום עם אישורי מסירה! ספחי הדואר למידע hitnagdut.bniya@haifa.muni.il הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל יום ממועד קבלת 15 או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך rishuybnia@haifa.muni.il : ובירורים נא לפנות לדוא"ל הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה אריאל וטרמן מהנדס העיר והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. הודעה מחוז: חיפה, מרחבתכנון מקומי: חיפה 1965 חוקהתכנון ובניה, התשכ"ה - /ג 1033 בדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס':שםהתכנית:חפ/ .17 תשריט - 30 - מתחם ניצניםחיפה גרסתהתכנית: הוראות - 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': התרי בניה ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה: . 304-0885624 המתייחסת תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. והרשאות: לתכניות הבאות: תוכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות: חפ/ / גב, חפ/ 1400 /ה,חפ/מק/ 229 ,חפ/ 1 /יב/ 1400 /א,חפ/מק/ 1033 . תוכנית זו 4 / יב/ 1400 ,חפ/ מק/ 2000 / י, חפ/ 229 / יב, חפ/ 1400 ,5 /י/ 229 , חפ/ 1 , תמא/ 6 מהווה כפיפות לתכניות הבאות: תממ/ /1400 , חפ/ מק/ 304-0447052 / פמ, 1400 /שש, חפ/ מק/ 1400 חפ/ תט. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: חיפה רחוב: . גושים 745636 :Y קואורדינטה 198149 :X . קואורדינטה 5 ניצנים 10908 . גוש: 79 חלקות במלואן: 10908 וחלקות: מוסדר: גוש: /1033 בהתאם לתכנית חפ/ 2047 . מגרשים: 60 חלקי חלקות: / א. מטרת התכנית: 1033 בהתאם לתכנית חפ/ 2056 - 2052 א. 78 הקמת מתחם מגורים הכולל מבנה ציבור לצד ככר פתוחה ל- . מ-'אתר לבניין 1 יח"ד. עיקרי הוראותהתכנית:שינוי יעודקרקע: ציבור', דרך ושביל נטוע להולכי רגל ל-מגורים, שטחים ציבוריים . קביעת השימושים 2 פתוחים, שטחים פתוחים ולדרך מוצעת. .5 . קביעת צפיפות. 4 . קביעת זכויות בנייה. 3 המותרים בכל יעוד. מעל מפלס 11 . קביעת גובה בניינים של 6 קביעת מרווחי בנייה. . הנחיות 8 . הנחיות בינוי. 7 מתחת למפלס הכניסה. 5 הכניסה ו- . קביעת הנחיות והוראות בנושא עצים בשטח 9 לעיצוב אדריכלי. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים התכנית. . כלמעוניין www.iplan.gov.il פתוחיםלקהל, וכן באתרהאינטרנטשלמנהלהתכנון בקרקע, בבניין או בכל פרטתכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים ממועד 100 הזכאי לכך על פי סעיף פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית . ניתן 074-7697275 טלפון: 33095 חיפה 15 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם .objection@iplan.gov.il להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני חיפה 3 העתקההתנגדות יומצאלמשרדי ועדהמקומיתלתכנון ולבניהחיפה, ביאליק 4811 . המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה המקומית ת.ד. 04-8357728 טלפון: osnatp@Haifa.muni.il Irinis@Haifa.muni.il . 31047 חיפה 14 רח' חסן שוקרי (א)לחוק,התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידוןאלאאםכןהוגשה 103 בהתאםלסעיף בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאםלתקנותהתכנוןוהבניה(סדרינוהלבהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקרוסדרי .איתמרבןדודיו"רהועדההמחוזיתלתכנוןולבניהמחוזחיפה 1989 עבודתו),תשמ"ט- י.חיפה 33 מודעה ידיעות אחרונות,כלכליסט,כלאערב ,ידיעות חיפה. 9" להשכרה נכסחזיתי בשכירותמשנהבקניון חיפה, ברוטו) 84( מ״ר נטו 72 בשטחשל 050-6519878. לפרטיםנאליצורקשרעם:איתיבכר,טל Itay.bahar@bankleumi.co.il למחלקה הטכנית בשופרסל דרוש/ה טכנאי/ת קירור ומיזוג אוויר דרישותהתפקיד: תעודת הסמכה טכנאי קירור ומיזוג אוויר של משרד העבודה מלאה היקף משרה: ניסיון במערכותקירור יתרון עמקים, צפון אזור העבודה: השתלבות בצוות קיים, עבודה בתורנויות, עדיפות לבעלי ניסיון נא לשלוח קו"ח: michaelb@shufersal.co.il || shlomofa@shufersal.co.il 8324400 ידיעות המפרץ / מכרז פנימי/פומבי לעיריית קרית אתא דרוש/ה פרטים מפורטים על התפקיד ואופן הגשת מועמדות נמצאים באתר האינטרנט העירוני שכתובתו: www.kiryat-ata.org.il מועד אחרון להגשת מועמדות: 12:00 בשעה 29/05/22 , יום ראשון 100% היקף משרה מנהל/ת אגף תשתיות

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==