1679

39 13.5.2022 ˆ ידיעות חיפה 48 / 8323331 ידיעות חיפה / www.rep.co.il לרכישת נכס מקרקעין 40-42 ) מחלקות 373/500 חלק ( 11201 גוש חיפה 1-3 והמצוי ברחוב אדם הכהן השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, בשם ועבור קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל, 520022518 מס' תאגיד: מזכויות 74.6% "), מזמינה בזה את הציבור, להציע הצעות לרכישת המזמינה(להלן: " חיפה. 1-3 והמצוי ברחוב אדם הכהן 40-42 חלקות 11201 גוש הבעלות בנכס המקרקעין .)"הנכס(להלן: " ככל שתתקבל הצעת המציע, הנכס יימכר בהתאם ובכפוף להוראות הסכם המכר, .1 במצבו הפיסי, הסטטוטורי, הרישומי, הרישוי, התכנוני, הקנייני, המשפטי והאקולוגי, ), בלי שהמציע הסתמך על מצג כלשהו שקיבל מהמזמינה ו/או מי AS-IS כפי שהוא ( מטעמה, והאחריות לבדיקת כל הנתונים בקשר עם הנכס מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו. המזמינה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס או לכל עניין הנוגע למודעה זו. הגשת ההצעה מותנית ברכישת חוברת הנכס ומסמכי ההצעה, כולל נוסח ההסכם .2 ,₪ 500 "), אותם ניתן לרכוש תמורת סך של מסמכי ההצעהלמכירת הנכס (להלן: " , במשרדי חברת 01.05.22 בתוספת מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה), החל מיום א' , בימים א-ה בין 44 - דרך מנחם בגין בתל-אביב השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, , צ'ק פוסט, חיפה, בימים א-ה בין 58 - רח' החרמש בחיפה או 09:00-15:00 השעות .09:00-15:00 השעות ; ביום 09:00-12:00 בשעות 09.05.22 סיורים בנכס ייערכו במועדים שלהלן: ביום שני .3 ;09:00-12:00 בשעות 19.05.22 ; ביום חמישי 16:00-18:00 בשעות 12.05.22 חמישי נקודת המפגש לסיור תהיה בכתובת הנכס. הצעות לרכישת הנכס יש למסור במשרדי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, .4 , "בית השתתפויות בנכסים", 44 בסניף תל אביב והמרכז שכתובתו- דרך מנחם בגין , צ'ק פוסט, קומה 58 קומה ד', תל אביב ובסניף חיפה והצפון שכתובתו - רח' החרמש אך ורק באמצעות ,15:00 עד לשעה 24.05.2022 עד ולא יאוחר מיום ראשון א', חיפה, מסמכי ההצעה (ללא שינויים או מחיקות), כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בתוך מעטפה סגורה וחתומה. ההצעה שתוגש תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת וללא תנאי ותעמוד בתוקפה על כל .5 יום מהמועד האחרון להגיש 180 פרטיה, מרכיביה ומסמכיה ותחייב את מגישיה למשך הצעות. כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה יחתום המציע על הסכם המכר לרכישת הנכס, אשר יחייב את המציע אשר הצעתו תתקבל, ככל שתתקבל. ההצעה תהיה נקובה בשקלים חדשים. לסכום ההצעה יתווסף מע"מ. על כל מציע לצרף ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית, צמודת מדד, בתוקף למשך .6 חצי שנה לפחות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כמפורט לעיל, בסכום כולל השווה מסכום התמורה (כולל מע"מ), לפקודת קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל. 10% ל - המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כפיצוי מוסכם מראש בכל מקרה בו מציע שהצעתו תתקבל ע"י המזמינה יחזור בו מהצעתו או לא יקיים איזה מתנאיה. יחולו דיני המכרזים. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזמנה זו אינה לא על מכירת הנכס .7 מהווה הצעה למכירת הנכס, כי אם הזמנה להציע הצעות. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל מציע בנפרד ולשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן מבלי להודיע ליתר המציעים ולקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ואף לחזור בה מכוונת המכר לגבי הנכס וכיו"ב, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הגבלה. כמו כן, המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. אין באמור בהזמנה זו, במפורט בה ובשאינו מפורט בה, כדי להוות מצג כלשהו, אין להסתמך עליה, ואין לראות בה מסמך המחייב בצורה כלשהי את המזמינה ו/או מי מטעמה. .077-6656747 לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני .8 הודעה על הזמנה להציע הצעות טוביה צפיר, תומר . גדי שרון וענת מגן שבו צדקה, המייסד והמנהל האומנותי, היה השבוע בצילומים לקמפיין חוצות, ולא הסכים לחשוף עוד. × × × קרן השחקנית החיפאית היא בלאנש דובואה צור בהפקה "חשמלית ושמה תשוקה" מאת טנסי ויליאמס, שעיבד וביים מנהל עודד קוטלר, תיאטרון חיפה בעבר, שזכה בפרס ישראל השבוע. השחקן והבמאי הנחה טקס סיני פתר לכבוד קוטלר בתיאטרון יפו, שבו השתתפה גם קרן. × × × נואל היועצת העסקית מתחילה להגיש בוזלי תוכנית רדיו חדשה בשם "עשינו עסק" ברדיו קול נשר, המיועדת לבעלי עסקים. בכל שבוע מומחה אחר יענה לשאלות המאזינים סביב הנושא הנבחר. × × × בחנות ה.שטרן בגרנד קניון חיפה, יתקיים השבוע אירוע החלפת הזהב המסורתי של המותג, בו תינתן אפשרות להחליף זהב ישן שברשותכם, ולקבל תמורתו זיכוי בשווי ממחיר 25% הגבוה בהזהב בשוק, לרכישת תכשיט חדש בחנויות הרשת. מאיהחיתנו השבוע את בתם מיקי ואיתן רייסברג בקאי ריזורט. כל מנחי ניצן יניב עם בחירת ליבה , שם עובדת מאיה, בירכו במצגת את 12 ערוץ גל זייד החוגגות ואת מיקי האמא, שהתרגשה עד דמעות. קרן אור חן, קידש את בנות הזוג. בין המברכים היו 12 מחדשות מירב שרוט, בני טוכמן, אביטל ויעקב מגן, אפרת פרלשטיין, צילום: גלושה צלמים ¥ פזית כהן, נאוה וקובי זלמן מתכוננים ליום הסטודנט לבי יו"ר אגודת הסטודנטים של הטכניון , חיפאים שיר ברויר והסגן שלה מנש ובוגרי בית הספר אליאנס, חגגו השבוע את מרוץ הניצחון שהאגודה ארגנה בטכניון, וכבר בדרך למירוץ הבא - פסטיבל הסטודנט המשותף שיתקיים בסוף מאי עם עדן חסון, איתי לוי, התקווה , בלקן ביט בוקס וועוד. לבי לא זכתה 6 במקום גבוה במרוץ כמו שתכננה, אבל יש לה תירוץ - היא זו שהזניקה, ורק אז הצטרפה לרצים. שחר הצלם התייצב גל לעשות קעקוע ראשון בחיים, ,44 בגיל בסטודיו של ברי זריאן בקריות, לסשן ארוך על הזרוע. ידיעות חיפה ˆ 13.5.2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==