1675

ידיעות חיפה ˆ 15.4.2022 79 כאןרוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם 04-8746080 | 054-3337301 רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054-3337301 04-8746080 054-3337301 לפרסום מודעה בלוח ידיעות חיפה 12:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח 0 11:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד' המקצוענים m y n e t k r a y o t . c o . i l קריירה מטר. 5 מ"ר, ויטרינה באורך 24 מול סופרפארם 0 5 2 - 4 7 3 6 1 0 6 לפרטים: להשכרה חנות ב כ י כ ר ה א ו ד י ט ו ר י ו ם ב מ ר כ ר ה כ ר מ ל ל כ ל מ ט ר ה ! הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב הרצל בחיפה ,)"כונסי הנכסים"עורכי הדין הרשומים מטה, כונסי נכסים במסגרת הליך לפירוק שיתוף במקרקעין (להלן: .1 מפרסמים בזה הזמנה להציע הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות בדירת מגורים וכן כל הצמוד לה אשר ואשר נמצאת ברחוב 10907 בגוש 11 בחלקה 20 ידועה ורשומה בלשכת רישום המקרקעין בחיפה כתת חלקה א' בחיפה. 98 הרצל . את הדירה ניתן לראות בתיאום מראש עם משרדי הח"מ. 2 ) כפי שיהיה ביום מסירת החזקה בהתאם לאמור בהסכם המכר. AS IS . הדירה תימכר במצבה הנוכחי ( 3 . מובהר כי ככל ותועבר חוו"ד שמאית ע"י כונסי הנכסים, הרי כי אין בעיון בחוות הדעת ו/או בנתונים אשר 4 יימסרו ע"י כונסי הנכסים ו/או מי מטעמם, בכדי להוות מצג כלשהו מצד כונסי הנכסים ואין להסתמך על כך. . על הקונה לבדוק בעצמו ו/או ע"י יועצים מקצועיים מטעמו ובאחריותו, את הדירה ומצבה הפיזי, התכנוני ו/ 5 או המשפטי ו/או כל היבט הקשור בדירה. הקונה מוותר בזאת על כל טענה כלפי כונסי הנכסים והמוכרים בקשר למצב הדירה ופוטר את כונסי הנכסים והמוכרים מכל אחריות ומוותר על כל טענת טעות, הטעיה, מצג כלשהו, או אי התאמה. . את ההצעות יש להגיש על גבי טופס הצעה שניתן לקבל בפניה בדוא"ל או בטלפון אל כונסי הנכסים. 6 . טופס הגשת הצעה, יש להגיש במסירה אישית במשרדי כונסי הנכסים וזאת בצירוף המחאה בנקאית לפקודת 7 מן ההצעה וזאת כפיקדון להבטחת רכישת הדירה ע"י המציע שהצעתו 10% כונסי הנכסים, בשיעור של תאושר. מובהר כי סכום זה יחולט אם המציע שהצעתו תזכה, יחזור בו מהצעתו או לא יסכים לחתום על כלל מסמכי הרכישה בהתאם לנוסח אשר ייקבע ע"י כונסי הנכסים ו/או לא ישלם את התמורה בהתאם להצעתו. הסכום המחולט יהיה כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לכונסי הנכסים כנגד המציע על פי כל דין. . את ההצעות בצירוף המחאה בנקאית כאמור יש למסור, לאחר תאום טלפוני, לכונסי הנכסים במעטפה 8 .16:00 בשעה 23.5.2022 סגורה וזאת עד ליום . המציע אשר הצעתו תתקבל יישא בשיעורי המס החלים עליו עפ"י דין כרוכש דירה וכן בהוצאות רישום 9 הדירה על שמו. . המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה. 10 . הזמנה זו אינה בגדר מכרז וכונסי הנכסים לא יהיו כפופים לדיני המכרזים והם אינם מתחייבים לקבל את 11 ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והם שומרים על זכותם לנהל מו"מ עם המציעים השונים או עם חלקם או עם אחרים ו/או לקיים התמחרות בין המציעים השונים או עם חלק מהם וכן לקבל הצעות אף לאחר תום המועד להגשת ההצעות והכל עפ"י שיקול דעתם הבלעדי. לכונסי הנכסים שמורה הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וזאת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי. . כונסי הנכסים או המוכרים לא ישלמו דמי תיווך. 12 עו"ד שמואל שני, כונס נכסים עו"ד משה נעמן, כונס נכסים , חיפה 9 מרח' מעלה השחרור advshani@gmail.com דוא"ל: 04-8644005 ,פקס: 052-2377824 נייד: א', חיפה 7 מרח' התיכון naaman.office@gmail.com דוא"ל: 04-8515278 , פקס: 054-4679144 נייד: 8322151 ידיעות חיפה והמפרץ / חוקי תכנון ובניה טלי טרייבנד ד י ן מ ש ר ד ע ו ר כ י רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net הרינומודיעיםבזאתכי הוגשהלוועדההמקומיתלתכנון ולבניהחיפהבקשהלמתן היתר 1965 לחוקהתכנון והבניה 149 הודעהלפיסעיף 20 שם המבקש: ליביה דוד כתובת: רח' אלתר אליעזר 89/1351 מספר תיק בנין: 89/1351/08 בניה: תוספת בניה וממ"ד מס' בקשה: הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: מהות הבקשה: מבקשים לאשר תוספת בנייה הכוללת: 20 מגרש: 25 חלקה: 11879 גוש: . עודף שטח מעל 1 תוספת שטח, ממ"ד, מרפסת גננית ומצללה לדירה הצפון מערבית בקומת הקרקע בבניין קיים. מהות ההקלה: .26,25,24,65 : חלקת 11879 . גובה פיתוח מעל המותר באופן נקודתי בגין משטח מרוצף. חלקות גובלות: גוש: 2 הקלה. 6% המותר בגין http://haifa.complot.co.il/newengine/Pages/request2.: כלהמעוניין, יכול לעיין בבקשההנ"ל, באתרהאינטרנטשלהועדהבכתובת אישור מסירה מופיע כך: עם + על עורך הבקשה לצרף ספחי דואר רשום בדבר הפרסום עם אישורי מסירה! ספחי הדואר aspx itnagdut. ) המאשר מסירה. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל RR (ולא RA חותמת 15 או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך rishuybnia@haifa.muni.il : למידע ובירורים נא לפנות לדוא"ל hbniya@haifa.muni.il יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. אריאל וטרמן מהנדס העיר 4 מודעה ידיעות אחרונות,כלכליסט, ידיעות חיפה. 1.5" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף 10779 גוש: שם המבקש: שולמית לימור 61/3256 מספר תיק בנין: 61/3256/08 למתן היתר בניה: תוספת בניה מס' בקשה: . הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: מהות הבקשה: תוספת חדר בקומת מסד עם מדרגות מתוך הדירה בקומת 48 חלקה: הקלה יחסית לזכויות בניה. תוספת 6% הקרקע. מהות ההקלה: חריגה מגבול מגרש צידי ע''י תוספת בניה בקומת מסד. תוספת 10779 הקלה למגרש בין שני רחובות. חלקות גובלות: גוש : 10% הקלה יחסית לתוספת קומה. תוספת שטח יחסי מתוך 2.5% http://haifa.complot.co.il/: . כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת 48,47,46,49,17 : חלקות אישור + על עורך הבקשה לצרף ספחי דואר רשוםבדבר הפרסום עםאישורי מסירה! ספחי הדואר newengine/Pages/request2.aspx )המאשרמסירה. כלהרואהעצמו נפגעמהבקשההנ"ל, רשאי להגישהתנגדותמנומקתבכתב RR (ולא RA מסירהמופיעכך:עםחותמת או במסירהאישיתבמשרדי rishuybnia@haifa.muni.il: למידע ובירוריםנאלפנותלדוא"ל hitnagdut.bniya@haifa.muni.il בדוא"ל יוםממועדקבלתהודעהזו.ההתנגדותתובאלדיוןבפניהועדההנ"ל.בכתבההתנגדותישלרשום:נימוקיההתנגדות,מס'תיק 15 הועדהתוך הבנייןהבקשהוהיישוב,שםמגישההתנגדות,מספרת.ז,חתימה,כתובת,מספרטלפון,כתובתדואראלקטרוני.אריאלוטרמןמהנדסהעיר 5 מודעה ידיעות אחרונות,כלכליסט, ידיעות חיפה. 1.5" 6 מודעה ידיעות אחרונות,כלכליסט, ידיעות חיפה. 1.5" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף שם המבקש: אברהם נאה. כתובת: רח' אינשטיין 66/4630 מספר תיק בנין: 66/4630/09 היתר בניה: תוספת בניה מס' בקשה: . הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: מהות הבקשה: תוספת מרפסת זיזית מבטון כולל 61 חלקה: 10783 גוש: ,24 אלברט . חריגה מקו בנין קידמי ע''י מרפסת ופרגולה לכיוון רח אלברט 1 פרגולה לדירה בקומה א' בבית מגורים משותף. מהות ההקלה: חלקות : 10783 . צמצום המרווח בין הבניינים. חלקות גובלות: גוש: 3 . חריגה מקו בניין צידי ע''י מרפסת ופרגולה. 2 אינשטין. http://haifa.complot.co.il/newengine/: . כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת 61,62,58,107 אישורמסירהמופיע + על עורךהבקשהלצרףספחי דואררשוםבדברהפרסוםעםאישורי מסירה! ספחי הדואר Pages/request2.aspx ) המאשר מסירה. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל RR (ולא RA כך: עם חותמת או במסירהאישיתבמשרדי הועדה rishuybnia@haifa.muni.il: למידע ובירורים נאלפנותלדוא"ל hitnagdut.bniya@haifa.muni.il יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק 15 תוך הבנייןהבקשהוהיישוב,שםמגישההתנגדות,מספרת.ז,חתימה,כתובת,מספרטלפון,כתובתדואראלקטרוני.אריאלוטרמןמהנדסהעיר / 8322741 המפרץ / + ידיעות חיפה מי כרמל בע״מ תאגיד המים והביוב של חיפה הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, תעודות HR@mei-carmel.co.il והמלצות יש להעביר למייל: המועד האחרון להגשת מועמדות: .12.00 בשעה 12.5.2022 יום חמישי מועמדות שתוגש ללא מסמכים רלוונטיים לא תטופל. מנהל/ת אגף תכנון ושירותים הנדסיים 06/2022 מכרז חיצוני דרוש/ה פרטים נוספים על המשרה ודרך הגשת המועמדות ניתן לקבל באתר מי כרמל בכתובת: www.mei-carmel.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==